Luukku 11: Vihan lähde – Hatets källa – The Origin of Hate

*På svenska nedan / In English below

Maailma kuohuu monelle meistä ennennäkemätöntä vihaa ja raivoa. Mistä on kysymys?

Muutoksesta jota kutsumme globalisaatioksi ystäväni. Elämän ehdot muuttuvat arvaamattomasti ympärillämme. Vain hyvin harvat ja valitut voivat tuntea olonsa turvalliseksi, ja hekin vain sulkemalla silmänsä sodille, ympäristötuholle ja ihmisten hädälle. Yksi vihan vahvimmista moottoreista onkin kasvava epätasa-arvo, jonka näkyvimpiä muotoja on lisääntyvä taloudellinen eriarvoisuus.

Ympäri maailmaa ihmisryhmät pelkäävät jäävänsä muutoksen jalkoihin, varsinkin ryhmät joiden asema on perustunut muiden ihmisryhmien alistamiseen. USA:ssa tunnettu tällainen ryhmä oli etelävaltioiden köyhä valkoinen väestönosa, joiden viimeinen ylpeys oli tunne että he olivat kaikesta huolimatta mustia ylempänä. Tämän takia he vastustivat mustien tasa-arvoa ja tulivat tunnetuksi ympäri maailmaa nimellä white trash, valkoinen roska.

Tästä on kysymys ystäväni. Pelosta ettei pärjääkään jos menettää etuoikeutetun aseman johonkin muuhun ryhmään nähden, sanotaan vaikka maahanmuuttajiin. Pelko että itse ei ehkä pärjääkään ellei saa pelata merkityin kortein. Järkyttävän yleinen vastaus on hyökkäys yleisiä ihmisoikeuksia vastaan. Ihmisoikeudet kuuluvat vain omalle ryhmälle, ne eivät ole ”muita” varten. Yhdysvalloissa on pitkä perinne vihata uusinta näkyvää maahanmuuttajaryhmää, juuri heidät koetaan erityisen sopimattomiksi ja vaarallisiksi. Muinaisessa Neuvostoliitossa kansansiirrot, sekä sosioekonomiset että etniset, palvelivat myös vihan lähdettä. Muistot vainoista ja niiden herättämästä vihasta näkyvät edelleen synkkinä varjoina Venäjän yllä.

Ympäri maailmaa on ryhmiä jotka ovat luoneet eriarvoisia yhteisöjä. Kaakkois-Aasiassa kiinalaiset ovat satojen vuosien aikana toistuvasti ollut ryhmä, johon vihaa on purettu. Heidän asemansa muistuttaa monin tavoin juutalaisten asemaa entisessä Euroopassa. Euroopassa niin brittiläinen kansainyhteisö kuin Ranskakin rakentuivat siirtomaiden asukkaiden eriarvoisuudelle, heidän hyväksikäytölleen. Natsi-Saksan yritys tehdä Itä-Euroopasta oma epätasa-arvoinen siirtomaa oli kuitenkin ihan omassa luokassaan. Hitlerin mielestä hänellä oli oikeus tehdä Puolassa samaa mitä länsivallat tekivät Afrikassa. Hänen päämääräksi Puolassa ja Neuvostoliitossa tuli tappaa koko koulutettu väestönosa ja tehdä lopusta saksalaisten ikuisia orjia. On hyvin vaikeaa ymmärtää, että jollakin voi olla tällainen todellinen päämäärä.

On sen sijaan helppo ymmärtää, että on turvallisempaa kohdistaa vihateot heikossa asemassa oleviin ihmisiin kun rikkaisiin ja mahtaviin. Voi olla vaarallista hyökätä heitä vastaan, jotka esimerkiksi siirtävät tehtaat halpatuotannon maihin. Varmempaa on vihata halpatuotantomaiden ihmisiä, heitä jotka heikossa asemassa hakevat parempaa elämää muualta. Heille ei tahdota myöntää ihmisarvoa puhumattakaan tasa-arvosta.

Tässä, ystäväni, onkin koko ongelman ydin ja selitys. Tämän takia vihan lietsojat niin mielellään heiluttavat hakaristiä tai muinaisen orjavaltion lippua. Natsi-Saksan ydinarvot olivat heikkouden halveksunta ja voiman palvominen. Voimakas saa tehdä mitä vaan heikolle. Voimakas on se joka onnistuu, heikko se joka ei pärjää.

Tämä arvopohja on edelleen hyvin yleinen, monen monet ihmiset saarnaavat, että taloudessa saa petkuttaa. Se joka ei pärjää on heikko ja saa syyttää itseään. Myös taloudessa pätee yleissääntö, että etuoikeutettujen asemaa tukevat kohtuuttomasti lait, poliittinen valtaeliitti ja viime kädessä väkivaltakoneisto.

Koska me kaikki ihmiset olemme heikkoja jollain tavalla jossain asiassa näihin arvoihin uskova elää pelossa: Entäpä jos olenkin heikko, jos en pärjääkään. Tätä pelkoa yritetään hukuttaa mielettömillä vihapuheilla ja väkivallalla. Niissäkin näkyy sama pelko, ne suunnataan varmuuden vuoksi heikossa asemassa olevia ihmisiä vastaan. Kaikki keinot ovat sallittuja jotta oma jollain tavalla etuoikeutetuksi koettu asema säilyisi.

Vihan ja pelon kummitus ei ole ylivoimainen. Sen karkottaminen alkaa kuitenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tasa-arvosta, yleisistä ihmisoikeuksista. Yhtä tärkeää on vähentää taloudellinen eriarvoisuus. Tämän takia ei ole lainkaan samantekevää miten kohtelemme meille tuntemattomia ihmisiä, jotka hakevat turvaa ja parempaa elämää maastamme. Näillä mennään.

*

Världen är i dag full av hat och raseri, i en omfattning som få av oss har upplevt. Vad är det frågan om?

Förändringen vi kallar globalisering, vännen. För de flesta av oss känns livsvillkorens förändringar skrämmande nyckfulla och slumpmässiga. Endast få och utvalda kan känna sig trygga, och även de genom att sluta ögonen för krigen, miljöförstöringen och människornas nöd. En av hatets starkaste drivkrafter är den växande ojämlikheten, som obarmhärtigt syns i ökande ekonomisk ojämlikhet.

Över hela världen är människor rädda för att bli överkörda, särskilt människogrupper vars position har byggt på att andra grupper undertrycks. I USA är ett känt exempel fattiga vita i sydstaterna, vars sista stolthet var att de trots allt var mer värda än svarta människor. Detta var orsaken till att de motsatta sig jämlikhet för svarta och blev kända över hela världen under namnet white trash, vitt skräp.

Det här är det frågan om vännen. Om skräcken för att man inte klarar sig om man förlorar sin privilegierade ställning i förhållande till någon annan grupp, till exempel invandrare. Om rädslan att man själv kanske inte kan hävda sig om man inte får spela med märkta kort. Ett skrämmande vanligt svar är angrepp mot allmänna mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller enbart den egna gruppen, inte ”andra”. I USA finns en lång tradition att hata den senaste synliga immigrantgruppen, just den upplevs som särskilt olämplig och farlig. I det forna Sovjetunionen tjänade folkförflyttningarna, både socioekonomiska och etniska, hatets källa. Minnet av förföljelserna och hatet de väckte kastar fortfarande svarta skuggor över Ryssland.

Världen över finns grupper som har skapat ojämlika samfund. I Sydostasien har kineser under hundratals år utgjort en grupp, som blivit offer för hat och våldsdåd. Deras ställning påminner på många sätt om judarnas ställning i det forna Europa. I Europa byggde såväl det brittiska samväldet som det franska imperiet på ojämlikhet för koloniernas invånare, på utnyttjande. Nazitysklands försök att göra Östeuropa till deras egen ojämlika koloni var ändå helt i sin egen klass. Hitler hävdade att han hade rätt att behandla Polens befolkning på samma som västmakterna behandlade afrikaner. Hans målsättning i Polen och Sovjetunionen blev att döda hela den utbildade delen av befolkningen och göra resten till tyskarnas eviga slavar. Det är mycket svårt att förstå att någon kan ha en sådan politisk målsättning.

Däremot är det lätt att förstå att det är tryggare att rikta våldshandlingar mot människor i svag ställning än mot rika och mäktiga. Det kan de vara farligt att angripa dem, t.ex. de som flyttar fabrikernas till låglöneland. Säkrare är att hata människor från låglöneland, som i svag position söker ett bättre liv annanstans. Dem vill man förvägra inte bara jämlikhet utan även människovärde.

Här, vännen, är hela problemets kärna och förklaring. Det här är orsaken till att hatets apostlar så gärna viftar med hakkors eller den forna slavstatens flagga. Nazitysklands grundvärderingar var förakt för svaghet och dyrkan av kraft. Den starka får göra vad som helst åt den svaga. Kraftfull är den som lyckas, svag den som misslyckas. Den här värdebottnen är fortfarande mycket allmän, många människor predikar att bedrägeri är tillåtet i ekonomisk verksamhet. Den som inte klarar sig får skylla sig själv. Även i ekonomin gäller huvudregeln att de privilegierades ställning i omåttlig grad backas upp av lagar, maktelit och i sista hand våldsmaskineri.

Eftersom vi alla människor är svaga på något sätt i någon sak lever de som tror på de här värderingarna i skräck: Tänk om jag själv också är svag, om jag inte klarar mig. Den här skräcken försöker man dränka i sanslöst hat och i våldsdåd. Och även i dem syns samma rädsla, de riktas för säkerhets skull gentemot människor i svag eller utsatt ställning, till exempel flyktingar. Alla medel är tillåtna för att bevara den egna ställningen, som man uppfattar som privilegierad.

Hates och skräcken spöke är inte övermäktigt. Det fördrivs med säkrad jämlikhet och rättigheter för de svagaste och mest utsatta människorna, med allmänna mänskliga rättigheter och minskad ekonomisk ojämlikhet. Av den här orsaken är det inte alls likgiltigt hur vi behandlar för oss okända människor, som söker trygghet och ett bättre liv i vårt land. Det här är en bra start.

*

Some of us have not seen the world seethe with such hate and fury before. What is going on?

It is a change we call globalization, my friend. The conditions of our lives are changing erratically around us. Only a select few can feel safe, and only because they close their eyes to war, environmental destruction and human suffering. One of the strongest engines of hate is growing inequality, and the most visible form is economic inequality.

Around the world groups of people are afraid of being trampled by change, especially groups whose higher status have been dependent on the submission of others. In the USA one such group was the Southern States’ poor white population, whose last shreds of pride were based on their belief that at least they were better than the blacks. Because of this they resisted social equality for black people, and became known in the world as “white trash”.

This is what it is all about, my friend: the fear that you might not make it, if you lose your privileged position in relation to another group, for example immigrants. The fear that you might lose your voice if you can’t play with marked cards. A terrifyingly common answer is attacking human rights. Human rights are seen as only applying to your own group, and not “the others”. In the USA there is a long tradition of hating the latest visible group of immigrants. This group is seen as especially inappropriate and dangerous. In the Soviet Union the forced movement of population groups, both the socioeconomic and the ethnic, served the wellspring of hate. The memories of the persecution and the hate that it caused, are still casting dark shadows over Russia.

All over the world there are groups who have created unequal societies. For hundreds of years, in South East Asia, the Chinese have been subjected to hate and violence. Their position was in many ways reminiscent of the position of Jews in Europe of past times. In Europe, both the British and the French Empires were built upon the unequal position of the colonial population, on exploitation. But the attempts that Nazi Germany made to make Eastern Europe into such an exploited colony was still in a league of its own. Hitler claimed that he had the right to treat the people of Poland the same way the West was treating Africans. His goal in Poland and the Soviet Union was to kill the educated population and make the rest into slaves for the Germans for all time. It is very hard to comprehend that someone can have such a political goal.

However, it is easier to understand that it is safer to use violence against a group of people who have an exposed position, rather than the rich and powerful. It can be dangerous to attack them, the people who move factories to low-wage countries. It is safer to hate the people who come from the low-wage countries, the people who come from a weaker position, looking for a better life. We don’t want to grant them equality; we don’t even want them to have human dignity.

This, my friend, is the core and explanation to the problem. This is the reason why the apostles of hate so willingly wave their Swastikas or former slave state flags. The core values of Nazi Germany were contempt of weakness and worship of power. The strong can do anything to the weak. The one who succeeds is powerful; weak is the one who fails. These values are still very common. Many people preach that fraud is acceptable when it comes to economic activities. If you don’t make it, you only have yourself to blame. Also in economy the ground rule is that laws, power elites and the machinery of violence back the privileged.

Since all humans are weak in some way, those that live with these values, live in fear. What if I am weak, what if I don’t make it? They try to drown the fear in senseless hatred and violence. And also in them, we see this fear that is directed towards people in an exposed position, for example towards refugees. All means are allowed to preserve one’s own privileged position.

The ghost of hate and fear is not overpowering – it can be dispelled by assuring equality and rights for the weakest and most exposed, by universal human rights and lessened economic inequality. This is the reason why it is not at all unimportant how we treat people, who are foreign to us, who look for safety and a better life in our country. This is a good beginning.

*

Kirjallisuutta / Litteratur / Literature:

Harald Ofstad: Our Contempt for Weakness: Nazi Norms and Values—and Our Own. (Vår forakt for svakhet, 1971)
Edward A Steiner: On the Trail of the Immigrant (1906).
Amy Chua: Maailma liekeissä. (World on Fire. How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, 2003)
Ian Kershaw: Hitler 1889–1936: Hubris (1998).
Hitler 1936–1945: Nemesis (2000).

*

Kirjoittaja on historioitsija joka kannattaa Oikeus elää-kampanjan tavoitetta.
Författaren är historiker som stöder Rätt att leva-kampanjens målsättning.
The writer is a historian who supports the goal of the Right to live-campaign

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s